Lakati Tibor orosz-magyar tolmács fordító, angol-magyar fordító, orosz-magyar tolmácsolás-fordítás, angol-magyar fordítás, weblap fordítás, HA8SLT

Lakati Tibor - orosz fordító, angol fordító, orosz tolmács - Fejléc

Lakati Tibor orosz-magyar tolmács fordító, angol-magyar fordító, orosz-magyar tolmácsolás-fordítás, angol-magyar fordítás, weblap fordítás, HA8SLT
Hungarian flag UK flag Russian flag

Lakati Tibor - tolmács-fordító - Kép

Lakati Tibor - orosz fordító, angol fordító, orosz tolmács - Oldalstatisztika

CamelPark SEO tools - Google PageRank

Lakati Tibor - orosz fordító, angol fordító, orosz tolmács - Általános Szolgáltatási Feltételek

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

A Magyarországi Fordítóirodák Egyesülete ajánlásai alapján.

Megbízó: Megbízó.
Megbízott: Lakati Tibor, ill. Katalex-Szolg Bt.

Eltérő megegyezés hiányában a fordítóiroda (a továbbiakban: Megbízott) a Megbízótól csak a következő feltételekkel vállal fordítási szolgáltatást.

1 A SZOLGÁLTATÁS TERJEDELME ÉS JELLEGE

1.1 A szolgáltatás – szóbeli vagy írásbeli fordítás. Írásbeli fordításnak minősül minden olyan szolgáltatás, melynek eredménye az elektronikus (pl. CD, mágneslemez) vagy papír adathordozón rögzített forrásnyelvi szöveg elektronikus vagy papír adathordozón elkészített fordítása a célnyelvre. Szóbeli fordításnak (tolmácsolásnak) minősül minden olyan szolgáltatás, melynek eredménye a szóban elhangzott forrásnyelvi szöveg közvetlenül vagy elektronikus úton közvetített szóbeli fordítása a célnyelvre. Ennek során az elhangzott fordítás akár elektronikus (pl. magnetofonon), akár mechanikus úton (pl. gyorsírással) rögzíthető, és arra a 7.3 pont megállapításai érvényesek.

1.2 Más megegyezés hiányában a szolgáltatással kapcsolatosan a következő feltételek érvényesek.

1.3 A Megbízott kikötheti, hogy a Megbízó a megrendelésében közölje a fordítás célját. Ezek például a következők lehetnek:
1.3.1 kizárólag tájékozódásra,
1.3.2 nyilvánosságra hozatalra, más célú kiadásra vagy reklámcélra,
1.3.3 jogi vonatkozású felhasználás érdekében, pl. szabadalmi és/vagy más eljáráshoz,
1.3.4 egyéb olyan célra, amelyre a szöveg fordításával foglalkozó fordítónak figyelemmel kell lennie, illetve
1.3.5 szóbeli fordítás esetén milyen jellegű a szolgáltatás. Konszekutív jellegűnek minősül minden olyan szolgáltatás, melynek eredményeként a célnyelvi szöveg a forrásnyelvi szöveg egy blokkja (amely lehet egy vagy több mondat) után hangzik el, és a forrásnyelvi szöveg előadója és a hallgatóság, valamint a fordítást végző személy között közvetlen kapcsolat létezik. Szimultán vagy szinkron jellegűnek minősül minden olyan szolgáltatás, melynek eredményeként a célnyelvi szöveg a forrásnyelvi szöveggel gyakorlatilag azonos időben hangzik el, és a forrásnyelvi szöveg előadója és a hallgatóság, valamint a fordítást végző személy között nincs közvetlen kapcsolat.

1.4 Ha a Megbízó a fordítást a megrendelésben megadottól eltérő célra használja fel, az eltérő célra való felhasználásból adódó károk vagy következmények a Megbízót terhelik.

1.5 Ha a fordítás célját a megrendelésben a Megbízottal - kívánsága ellenére - nem ismertették, akkor a Megbízottnak a fordítást legjobb tudása szerint úgy kell elkészítenie, mintha a Megbízó az 1.3.1 pont szerinti tájékozódás céljára szolgáló fordítást rendelt volna.

1.6 A Megbízott nem vállal felelősséget a fordítandó dokumentumban előforduló, közkinccsé még nem vált sajátos terminológiák fordításáért, kivéve, ha a Megbízó a megrendeléssel együtt e terminológiákat a Megbízott rendelkezésére bocsátotta.

1.7 A Megbízó megrendelésében a Megbízottal történt előzetes megállapodás alapján kérheti a fordítás megfelelő számítógépes szövegszerkesztő rendszerrel történő feldolgozását és mind nyomtatásban, mind adathordozón való szállítását, illetve a fordítás esetleges később tervezett módosításai miatt a Megbízottnál történő adathordozón való archiválását.

2 A DÍJ

2.1 A fordítási szolgáltatások árait a Megbízott érvényes árjegyzéke vagy az adott munkára adott árajánlata határozza meg. Az írásbeli fordítások mennyiségi elszámolásánál az alapegység a célnyelvre lefordított leütés (szóközökkel együtt). Egy elszámolási oldal 1500 leütésből áll. Ez magába foglalja a kinyomtatott leütéseket és a szavak között egy szóközt. A töredék sorokat és a töredék oldalakat a Megbízott összevonva számolja el. A Megbízott jogosult minimum díj megállapítására. A szóbeli fordítások mennyiségi elszámolásánál az alapegység a megbízás teljesítésére fordított idő, beleértve, de nem kizárólag vidékre vagy külföldre irányuló megbízásoknál a helyszínre utazásra, a szünetekre és az étkezésre fordított időt is.

2.2 Az árajánlat csak írásos formában és az árajánlat kiadásától számított 1 hónapos időtartamra érvényes.

2.3 Amennyiben a Megbízó a szóbeli fordítás jellegét nem közli és segédanyagot nem bocsát a Megbízott rendelkezésére, illetve írásbeli fordítás esetén a fordítandó dokumentumot nem bocsátja a Megbízott rendelkezésére az ajánlatkéréskor, Megbízott csak tájékoztató árajánlatot ad, amelyet a megrendelés beérkezésekor a nevezett segédanyag, illetve a szóbeli fordítás jellege, vagy a fordítandó dokumentum ismeretében vagy visszaigazol, vagy új, kötelező érvényű árajánlatot ad és ennek elfogadása után kezdi meg a munkát.

2.4 Mások által végzett írásbeli fordítások lektorálásáért, illetve szóbeli fordítások minősítéséért Megbízott a megfelelő jellegű fordítás díját számíthatja fel.

2.5 Írásbeli fordítás esetén Megbízó kérheti a már elvégzett és leszállított fordítás módosítását. Amennyiben a módosított szövegben a változtatások az előző változathoz képest nincsenek jól felismerhetően megjelölve, a Megbízott jogosult a teljes szöveg lektorálását és amennyiben a szöveget adathordozón a saját eszközeivel archiválta, az archiválás díját a Megbízónak felszámolni. Amennyiben a Megbízó csak a módosítások átvezetését rendeli meg és a változtatásokat jól felismerhetően bejelöli a fordítandó dokumentumban, a Megbízott csak a bejelölt részeket fordítja le és csak a lefordított szövegrészek fordítását, illetve egyéb járulékos ráfordításait számlázza a Megbízónak.

3 A MEGBÍZÁS TELJESÍTÉSE

3.1 Ha a teljesítés napja (órája) a Megbízott által elfogadott megrendelés lényeges eleme, akkor ezt a Megbízónak a megrendelésben közölnie kell.

3.2 A teljesítési határidő betartásának feltétele, hogy a megrendeléssel összhangban beérkezzen a Megbízotthoz a fordításhoz szükséges összes dokumentum. Amennyiben e feltételek időben nem teljesülnek, akkor a teljesítési határidő megfelelő mértékben meghosszabbodik.

3.3 A késedelem a Megbízót a szerződéstől való elállásra csak akkor jogosítja fel, ha ezt a szerződésben külön kikötötte. A Megbízó késedelme a Megbízott késedelmét kizárja. Jogszerű elállás esetén a Megbízott csupán indokolt költségeinek megtérítésére tarthat igényt.

3.4 Abban az esetben, ha a Megbízott a munkát még nem kezdte el, de a Megbízó egy már megrendelt fordítási megbízást visszavon, akkor a megbízás nettó értékének 10%-át köteles törlési díjként a Megbízottnak megfizetni.

3.5 Ha a szerződő felek külön nem állapodnak meg, a teljesítés helye a Megbízott irodája. Postai úton való teljesítés a Megbízott költségén, ajánlott küldeményként történik. Ebben az esetben a küldemény elvesztésének vagy megsérülésének kockázatát a Megbízó viseli. A Megbízó kérésére telefaxon szállítandó fordítás esetében a Megbízott a telefaxvonal minőségéből adódó esetleges szövegtorzulásokért nem felel. A Megbízó ugyancsak nem felel az elektronikus úton (pl. e-mail) szállított fordítások esetleges sérüléseiért és a Megbízóhoz határidőre történő megérkezéséért.

3.6 A Megbízó a határidőben elkészült fordítást a fordítóirodánál átveheti. Ha azt a Megbízó a Megbízott írásbeli felhívása ellenére sem veszi át, a Megbízott a szerződéstől elállhat, és követelheti kára és költségei megtérítését. A Megbízott a fordítandó dokumentumot és az át nem vett fordítást csak a teljesítési határidőt követő 30 napig köteles megőrizni. Ezt az időt követően az anyagokért és dokumentumokért felelősséget nem vállal.

4 VIS MAJOR

Vis major (elháríthatatlan külső ok) a Megbízott és a Megbízó szerződését megszünteti. A Megbízott a költségeit, illetve részteljesítése ellenértékét követelheti.

5 SZAVATOSSáG

5.1 A Megbízottnak a fordítást a célnyelvre jó minőségben, a fordítás céljára alkalmas módon kell elkészítenie. A fordítandó dokumentumban előforduló, sajátos terminológiák fordítására a Megbízott nem köteles (lásd 1.7 pont). A fordítás minőségével kapcsolatos bármely reklamációt írásbeli fordítás esetén a fordítás átvételétől számított két héten belül, illetve szóbeli fordítás esetén közvetlenül annak teljesítését követően egy héten belül kell érvényesíteni. Ugyanezen időn belül lehet esetleges kárigényt a Megbízottal szemben bejelenteni. Az esetleges fordítási hiányosságokat a Megbízónak indokolnia kell. A teljesítéstől számított hat hónapon túl szavatossági igény nem érvényesíthető.

5.2 Írásbeli fordítás esetén a fordítás tényleges hiányosságainak kijavítására a Megbízónak lehetőséget és elegendő időt kell biztosítani a Megbízott számára. Amennyiben a Megbízó ezt megtagadja, vagy a hiányosságok megszüntetésére harmadik személyt kér fel, az a Megbízottat mentesíti a hiánypótlási kötelezettsége alól. Amennyiben a Megbízott a neki biztosított idő alatt a hiánypótlást elvégzi, a Megbízó a Megbízott számláját teljes összegben tartozik megfizetni, kivéve, ha a késedelemből a Megbízónak bizonyíthatóan kára származott, illetve amennyiben a határidőt a 3.1 pont szerint kikötötték.
Szóbeli fordítás esetén Megbízó köteles három egybehangzó és elfogulatlan, névvel ellátott véleménnyel alátámasztani a fordítás hiányosságaival kapcsolatos reklamációs igényét. Ennek hiányában Megbízó a Megbízott számláját teljes összegben tartozik kifizetni.

5.3 Ha a Megbízott a megfelelő határidő-hosszabbítás alatt nem javítja ki a hiányosságokat, akkor a Megbízó elállhat a szerződéstől, vagy a díjazás mérséklését kérheti. Jelentéktelen hiba esetén az elállás joga a Megbízót nem illeti meg. Jelentéktelen a hiba, ha a szövegben értelemzavaró fordítási hiányosság nem észlelhető.

5.4 A hiánypótlási igények nem jogosítják fel a Megbízót a megállapodásban rögzített fizetések visszatartására.

5.5 A nyomdai vagy egyéb úton megjelentetésre kerülő fordításoknál a Megbízott fokozott felelőssége csak akkor áll fenn az esetleges fordítási hiányosságokkal kapcsolatban, ha a Megbízó az 1.3.2 pont szerint járt el, és ha a Megbízottnak módja volt a kefelevonatokat ellenőrizni, vagy más módon szerzői korrektúrát végezni. Ez esetben a Megbízott a korrektúráért külön díjat számíthat fel.

5.6 Írásbeli fordítás esetén nehezen olvasható (kézírásos vagy elmosódott) olvashatatlan, illetve értelmetlen dokumentumok fordításaira semmiféle szavatosság nem érvényesíthető.
Szóbeli fordítás esetén a különleges dialektusokban elhangzó, a normális beszéd sebességét meghaladó, vagy rossz minőségű (az emberi fül érzékelésének frekvenciatartományát 30%-ot meghaladó mértékben leszűkítő, vagy a berendezés használhatóságát egyébként súlyosan korlátozó) műszaki feltételek mellett közvetített, illetve forrásnyelven sem értelmezhető forrásnyelvi szövegek fordítására semmiféle szavatosság nem érvényesíthető.

5.7 Stilisztikai javítások (módosítások), sajátos szakkifejezések (különösen ágazati, illetve a Megbízó által, cégen belül használt), valamint nem definiált rövidítések, amennyiben a Megbízó ezeket a megrendeléssel egy időben nem közli a Megbízottal, nem ismerhetőek el fordítási hiányosságként.

5.8 A Megbízott semmiféle felelősséget nem vállal nevek és címek nem latin betűkkel vagy nem latin betűkről történő átírásáért. Ilyen esetekben ajánlatos, ha a Megbízó a nevek és sajátos elnevezések átírását latin nyomtatott betűkkel egy külön lapon megadja.

5.9 A megrendelésben előre meghatározott vagy a megrendelésben nem kikötött szövegszerkesztővel elkészített, adathordozón is szállított fordítás a Megbízó számítástechnikai eszközein bekövetkező inkompatibilitásáért a Megbízott semmiféle felelősséget nem vállal. A Megbízott a Megbízó megrendelésére az adathordozón történő archiválást a legnagyobb gondossággal végzi, de az adatvesztés miatt a Megbízó által érvényesíteni kívánt kárigényt minden esetben elutasítja.

5.10 Ha a Megbízó a fordítást sürgősséggel rendeli meg, az szükségszerűen kizárja a Megbízó szokásos gyakorlatának megfelelő magas színvonalú ellenőrzési tevékenységét. Ebben az esetben a Megbízott semmiféle felelősséget nem vállal a fordításban előforduló pontatlanságért, jóllehet a fordítást ebben az esetben is a lehető legnagyobb gondossággal és figyelemmel kezeli.

5.11 A számok reprodukálása a kézirat alapján történik. A számok, méretek, valuták és hasonlók átszámításáért a Megbízott semmiféle felelősséget nem vállal.

5.12 A Megbízott köteles a fordítást megfelelő körültekintéssel elvégezni, de nem kötelezhető arra, hogy a Megbízó szubjektív elvárásainak megfeleljen.

5.13 A Megbízott semmiféle felelősséget nem vállal a fordításra átadott szövegben előforduló hibákból, kihagyásokból, kétértelműségekből, forrásnyelven sem értelmezhető szövegből eredő fordítási hibákért.

5.14 A Megbízó által a Megbízott rendelkezésére bocsátott kéziratokat, papír- vagy elektronikus adathordozón átadott eredeti dokumentumokat és hasonlókat a fordítás leszállításakor vissza kell adni a Megbízónak, kivéve azt az esetet, ha a Megbízó az eredeti dokumentumok archiválását a Megbízottnál engedélyezi.

5.15 A Megbízott kötelezettséget vállal arra, hogy mindenkit, aki a fordítandó dokumentumba, illetve a fordításba betekintést nyer, a fordítások tartalmának titokban tartására kötelez.

6 KÁRTÉRíTÉS

A Megbízott a fordítással a Megbízónak okozott kárért a polgári jog általános szabályai szerint felel. Nem köteles megtéríteni a kárnak azt a részét, amely a Megbízó magatartásának következtében állt elő. Elmaradt haszonért a Megbízott felelőssége csak a fordítással való kifejezett okozati összefüggés bizonyítása esetén áll fenn.

7 FIZETÉS

7.1 Amennyiben a szerződő felek erről másként nem állapodtak meg, akkor a fizetés átutalással történik. A Megbízottnak joga van, hogy megfelelő részfizetést kérjen.
A fizetési határidő - tekintet nélkül a fordítás átvételének napjára - a számlán szereplő határidő.

7.2 Fizetési késedelem esetén a Megbízott egy újabb megbízás teljesítését szüneteltetheti.

7.3 A Megbízott szolgáltatása szellemi alkotásnak minősül. A Megbízott a számla teljes kifizetéséig a szellemi alkotása felhasználásához fűződő jogait fenntartja. A felhasználáshoz az engedély csak a számla teljes kifizetésével tekinthető megadottnak.

7.4 A Megbízó fizetési késedelem esetén a mindenkor érvényes késedelmi kamatot is köteles megfizetni.

7.5 A Megbízó fizetési késedelme esetén a Megbízott fenntartja a jogot arra, hogy a nála lévő egyéb fordítási megbízásokat a teljesítésig felfüggessze. Ez a kikötés a Megbízó azon megrendeléseire is vonatkozik, amelyekre a megrendelésben a felek rögzített szállítási határidőben állapodtak meg (lásd 3.1 pont).

8 VITÁS KÉRDÉSEK ELDÖNTéSE, BÍRÓI ILLETÉKESSÉG

8.1 A szerződő felek mindent megtesznek azért, hogy esetleges vitás kérdéseiket egymás között békés úton rendezzék. Ha ez mégsem sikerülne, egyeztetésre, illetve a szolgáltatás minőségének megítélésére a Magyarországi Fordítóirodák Egyesületét kérik fel.

8.2 A szerződéses viszonyból eredő bármely jogvita eldöntésére a Megbízott a székhelye szerint illetékes bíróságot köti ki.

9 A SZERZŐDÉSBŐL ADÓDÓ KÖTELEZETTSÉGEK

A szerződés egyes pontjainak érvénytelenné válása nem érinti a szerződés többi pontját.

Vissza a kezdőlapra

Lakati Tibor - HA8SLT - rádióamatőr egyéni honlapja